Reply To: Zero T-shirt Font?

Profile photo of Marcella
Member
On Marcella wrote:

I knew I had seen it before 8).

Fevrale dostat chernil i plakatPisat O Fevrale navsnrydPoka grohochushaya slyakotVesnoyu charnoyu gorit