Reply To: News: airplane crash Schiphol Airport

Profile photo of Marcella
Member
On Marcella wrote:

What the hell? :lol:

Fevrale dostat chernil i plakatPisat O Fevrale navsnrydPoka grohochushaya slyakotVesnoyu charnoyu gorit