Reply To: Me poetry, you poetry

Profile photo of Marcella
Member
On Marcella wrote:

Well I think it sucks.

Lol, jk :lol:. I like it,it’s very visual,especially the sand part.

Fevrale dostat chernil i plakatPisat O Fevrale navsnrydPoka grohochushaya slyakotVesnoyu charnoyu gorit