Happy Birthday

Original Lyrics

Happy birthday to you
Happy birthday to you
Happy birthday, dear …..
Happy birthday to you

Information

BMI Number:
 
Written By:
 
Music By:
 
Time:
 

Lyrics: live 1994/04/17

Happy birthday to you

Happy birthday to you

Happy birthday, dear …..

Happy birthday to you

Lyrics: live 1992/06/09

Happy birthday to you

Happy birthday to you

Happy birthday, dear …..

Happy birthday to you